Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej jako: „Użytkownicy”) działającego pod adresem: www.rowmix.com.pl; www.rowmix.pl  (dalej jako: „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kto i w jakich celach przetwarza dane osobowe?

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Row-Mix Firma Handlowo-Usługowa Hurt-Detal Barbara Barutowicz z siedzibą w Krakowie przy ul. Przewóz 2, (dalej jako: „Spółka”), będąca usługodawcą Serwisu. Spółka przetwarza Pana/Pani dane w następującym zakresie:

OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Gdy jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu
  • wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”;
  • informowanie  o wydarzeniach z życia Spółki oraz istotnych wydarzeniach, zmianach legislacyjnych oraz orzeczeniach z dziedziny prawa (newsletter) – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w tych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • cele analityczne i statystyczne służące poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • cele udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zapewnienie z Panem/Panią kontaktu wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Gdy jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę ze Spółką lub zostały wobec Pana/Pani podjęte działania przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie
  • niezbędność do wykonania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienie z Panem/Panią kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Gdy jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę ze Spółką lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy ze Spółką
  • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienie kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej ze Spółką,  weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowa realizacja umowy zawartej ze Spółką oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i  przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


W jaki sposób można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować w formie elektronicznej pod adresem: odo@rowmix.pl

Komu będą przekazywane dane osobowe?

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, prawne i kurierskie.

4. Dane osobowe innych osób niż Użytkownicy Serwisu mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Szwajcarii. Informujemy, że w stosunku do Szwajcarii, Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez to państwo (Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 215, str. 1 z późn. zm.).

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez następujące okresy:

5.1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnie udzielonej zgody, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. 

5.2. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.3. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi, jeżeli zgoda jest warunkiem świadczenia tej usługi.

7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

10. Ma Pan/Pani prawo do:

    10.1. Dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, informacji wskazanych w rozdziale III punkt 7 Polityki oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

    10.2. Sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe

    10.3. Usunięcia danych osobowych, 

    10.3.1. Prawo do usunięcia danych osobowych przysługuje, jeżeli:

        i. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

        ii. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

        iii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów, i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

        iv. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

        v. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka;

        vi. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

    10.3.2. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne: 

        i. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

        ii. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, któremu podlega Spółka, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce; 

        iii. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

        iv. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    10.4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

        i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych;

        ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

        iii. Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

        iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

    10.5. Przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody i w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany;

    10.6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie:

        i. przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

        ii. przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

    10.7. Cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w  dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem: odo@rowmix.pl 

    10.8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Spółki z wnioskiem o realizację praw wskazanych w rozdziale II punkt 10 Polityki.

2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Spółkę z uwzględnieniem przepisów RODO. Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO prawa wskazane w rozdziale II punkt 10 Polityki mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji. 

3. W przypadku braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku) Wnioskujący zostanie o tym poinformowany, a dane Wnioskującego pozyskane w wyniku złożenia wniosku zostaną niezwłocznie usunięte. 

4. Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację o wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

5. Spółka jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, może oznaczać brak realizowania przez Spółkę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

6. Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin może ulec wydłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

7. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane podlegające przetwarzaniu, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu oraz następujące informacje:

7.1. cel przetwarzania;

7.2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu;

7.3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

7.4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób ustalania tego okresu;

7.5. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;

7.6. prawie do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje);

7.7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;

7.8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego. 

9. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres: ul. Przewóz 2 30-716 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: odo@rowmix.pl

10. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez Spółkę.

Pliki cookies i logi systemowe

1. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

2. Spółka wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

1. Spółka dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres: odo@rowmix.pl.

2. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

Odwiedź nasze sklepy

Sklep ROWMIX

ul. Życzkowskiego 5,
31-864 Kraków

logo.png
Sklep Specialized Concept Store ROWMIX

ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

pngegg.png
Sklep rowerowy - oddział Katowice

ul. Chorzowska 216D,
40-101 Katowice

pngegg.png

Zbieramy cookies. Akceptujesz naszą politykę?